เว็บตอบปัญหา Joomla

สอบถามปัญหาการใช้งาน joomla! สอบถามการใช้งาน Joomla
 1. Anuwat Sukarin
 2. สอบถามทั่วไป กับ Administrator Joomla!
 3. วันพุธ, 06 พฤษภาคม 2558
 4.  Subscribe via email
เข้าหน้าเว็บแล้ว ฟ้องว่า ERR_TOO_MANY_REDIRECTS ใช้ Joomla 3.4.1

ผมดูในส่วนของ Extension ก็แทบไม่ได้เพิ่มเติมอะไรเลย ลองกับ IE,Chrome,Firefox ก็เป็นเหมือนกันหมด รบกวนพี่ๆ ช่วยหาทางออกให้ทีครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
htaccess.text
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
##
# @package Joomla
# @copyright Copyright (C) 2005 - 2015 Open Source Matters. All rights reserved.
# @license GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
##

##
# READ THIS COMPLETELY IF YOU CHOOSE TO USE THIS FILE!
#
# The line just below this section: 'Options +FollowSymLinks' may cause problems
# with some server configurations. It is required for use of mod_rewrite, but may already
# be set by your server administrator in a way that disallows changing it in
# your .htaccess file. If using it causes your server to error out, comment it out (add # to
# beginning of line), reload your site in your browser and test your sef url's. If they work,
# it has been set by your server administrator and you do not need it set here.
##

## No directory listings
IndexIgnore *

## Can be commented out if causes errors, see notes above.
Options +FollowSymlinks
Options -Indexes

## Mod_rewrite in use.

RewriteEngine On

## Begin - Rewrite rules to block out some common exploits.
# If you experience problems on your site block out the operations listed below
# This attempts to block the most common type of exploit `attempts` to Joomla!
#
# Block out any script trying to base64_encode data within the URL.
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode[^(]*\([^)]*\) [OR]
# Block out any script that includes a <s-cript> tag in URL.
RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C)([^s]*s)+cript.*(>|%3E) [NC,OR]
# Block out any script trying to set a PHP GLOBALS variable via URL.
RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]
# Block out any script trying to modify a _REQUEST variable via URL.
RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2})
# Return 403 Forbidden header and show the content of the root homepage
RewriteRule .* index.php [F]
#
## End - Rewrite rules to block out some common exploits.

## Begin - Custom redirects
#
# If you need to redirect some pages, or set a canonical non-www to
# www redirect (or vice versa), place that code here. Ensure those
# redirects use the correct RewriteRule syntax and the [R=301,L] flags.
#
## End - Custom redirects

##
# Uncomment following line if your webserver's URL
# is not directly related to physical file paths.
# Update Your Joomla! Directory (just / for root).
##

# RewriteBase /

## Begin - Joomla! core SEF Section.
#
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
#
# If the requested path and file is not /index.php and the request
# has not already been internally rewritten to the index.php script
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/index\.php
# and the requested path and file doesn't directly match a physical file
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
# and the requested path and file doesn't directly match a physical folder
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
# internally rewrite the request to the index.php script
RewriteRule .* index.php [L]
#
## End - Joomla! core SEF Section.
Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
ต้องมีอะไรให้วิ่งผิด ชองเปลี่ยนเมนู home เป็นเมนูอื่น

htaccess ไม่เหมือนของ ผมนะ


# Block out any script that includes a <s-cript> tag in URL.
RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C)([^s]*s)+cript.*(>|%3E) [NC,OR]
ไฟล์แนบ (1)
 1. มากกว่าหนึ่งเดือน
 2. สอบถามทั่วไป กับ Administrator Joomla!
 3. # 1
Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Pisan Chueachatchai wrote:

ต้องมีอะไรให้วิ่งผิด ชองเปลี่ยนเมนู home เป็นเมนูอื่น

htaccess ไม่เหมือนของ ผมนะ


# Block out any script that includes a <s-cript> tag in URL.
RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C)([^s]*s)+cript.*(>|%3E) [NC,OR]
ขอบคุณครับ ได้แล้ว
 1. มากกว่าหนึ่งเดือน
 2. สอบถามทั่วไป กับ Administrator Joomla!
 3. # 2
 • Page :
 • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.