Accessibility Tools

 การใช้งาน คอมโพเน้น จูมล่า /  adminerror /  26 November 2014 /  8039 views
การติดตั้ง Akeeba Backup เพื่อ สำรองข้อมูลเว็บ จูมล่า ยังมีประโยชน์ ในการย้ายไปเว็บอื่นได้ด้วย หรือใช้ ย้ายจากเครื่อง ขึ้น Server