Accessibility Tools

Skip to main content

Duplicate Styles เพื่อนำรูปแบบเทมเพลตไปใช้กับหลายเมนู ในจูมล่า

Copy Styles เพื่อนำรูปแบบเทมเพลตไปใช้กับหลายเมนู

คราวก่อน ผม เขียน Copy Template เพื่อสร้างเทมเพลตใหม่ ป้องกันการอัพเดตแล้วรูปแบบหาย ไปแล้ว บางคนสงสัยว่าบางเว็บที่มีหลายสี คือคลิกเมนู แล้วไปอีกหน้า เทมเพลตเปลี่ยน เขาทำอย่างไร ความสามารถหนึ่งของ joomla คือ สามารถตั้งค่าให้ แต่ละเมนูใช้เทมเพลตที่ต่างกันได้ หรือ แต่ละเมนูใช้ Styles ที่ต่างกันได้ การ Duplicate Styles จะต่างกับ Copy Template ตรงที่ Copy Template จะคัดลอก code มาทั้งหมด ส่วน Duplicate Styles จะคัดลอกมาเฉพาะส่วนของการตั้งค่าเท่านั้น

เริ่มกันเลย ไปที่ Template Manager

Create Template Overrides 1

ผมจะ Duplicate Styles protostar - Default เพื่อนำมาทำสีใหม่และใช้กับอีก เมนู 

  1. คลิกที่หน้า Styles ที่เราต้องการ Duplicate ในทีนี่คือ protostar - Default
  2. คลิก Duplicate Styles

Duplicate Styles Joomla 1

จากนั้นระบบจะบอกว่า Style successfully duplicated. และจะเห็น Style ที่เรา Duplicate ดังรูป

Duplicate Styles Joomla 2

 

จากนั้นลองเข้าไปตั้งค่า ผมเปลี่ยนชื่อ Style name เพื่อไม่ให้สับสนว่าใช้กับเมนูไหน เปลี่ยนสี

 Duplicate Styles Joomla 3

ตั้งค่า ว่า Style จะเอาไปใช้กับเมนูไหนบ้าง สามารถเลือกได้หลายเมนู 

 Duplicate Styles Joomla 4

 จากรูป mytemplate - Default จะเป็นเทมเพลตหลัก ใช้ทุกหน้า สังเกตจากรูป ดาว

protostar - menu 1 และ protostar - menu 2 จะมีเครื่องหมายถูกตรง Assigned  แสดงว่าถูกกำหนดใช้กับบางเมนู

Duplicate Styles Joomla 7

มาดูการใช้งาน  หน้า Home

Duplicate Styles Joomla 8

หน้า test menu 1 ที่ใช้กับ protostar - menu 1

Duplicate Styles Joomla 9

หน้า test menu 2 ที่ใช้กับ protostar - menu 2

Duplicate Styles Joomla 10

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

  • Hits: 6658